Градоустройство – II проект

Проектът е разработен съвместно с преподавателите от Катедра „Градоустройство“ в УАСГ – гр. София. Докато го проектирах, разширих познанията си за основните правни норми, заложени в ЗУТ и през цялото време се стремих към постигането на една по-зелена и по-приятна среда за обитаване.